Etiket arşivi: İşyeri Açma Ruhsat Başvurusu Nasıl Yapılır

Belediye işyeri açma ruhsatı başvurusu nasıl alınır

Belediye işyeri açma ruhsatı başvurusu nasıl alınır

Belediye işyeri açma ruhsatı başvurusu nasıl alınır
Belediye işyeri açma ruhsatı başvurusu nasıl alınır

İstanbul’da Belediyeden işyeri ruhsatı alarak işyeri açmak isteyen şirketler veya şahıslar açmak istedikleri işyerinin faaliyet konusuna göre işyerinde bulunması gereken fiziki koşullara mutlaka dikkat etmelidirler. Belediye işyeri ruhsatı başvurusunda bulunacak olan işyerlerinde aranan asgari şartlar aşağıda sıralanmıştır.

Belediye işyeri ruhsatı müracaatında işletmeci kanunla belirlenmiş olan belgeleri hazırlayarak Belediye Ruhsat Müdürlüğüne başvuru yapar işletme ruhsat başvurusunu incelemek üzere ilgili müdürlükler gerekli incelemeleri yapar. İşyeri Ruhsat başvurusu inceleme birimleri İmar açısından, yangın tedbirleri açısından ve işyerinde yapılacak olan faaliyet açısından gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaparak Ruhsat Müdürlüğüne görüşlerini bildirirler ve yapılan incelemeler sonucunda işyeri ruhsatı almak için her hangi bir eksiklik yoksa başvuru olumlu değerlendirilir ve işyeri ruhsat düzenlenir.

İşyeri ruhsatı başvuru şartları nelerdir

İşyeri ruhsatı başvuru şartları nelerdir
İşyeri ruhsatı başvuru şartları nelerdir

Belediye işyeri ruhsatlarında iş türlerine göre ve tehlike derecesine göre iş dalları ayrı ayrı kriterlere ayrılır. İşyerinin ne iş yaptığı faaliyeti çok önemlidir. Hizmet sektöründe faaliyet gösterecek olan işyeri ile imalat yapacak olan atölye vb işyerleri farklı farklı işin türüne göre gereken şartları taşımaları gerekir.
Buna göre işyeri ruhsat şartları ve kriterleri mevzuatı aşağıdadır.

a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,
b) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,
Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
c) Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,
d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,
e) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
f) Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,
g) Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,
h) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
ı) Sınaî, tıbbî ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,
j) Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,
k) Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.
Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.
Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.