Etiket arşivi: Belediye ruhsatı nasıl alınır

BELEDİYE İŞYERİ RUHSATI NASIL ALINIR

BELEDİYE İŞYERİ RUHSATI NASIL ALINIR

Belediye işyeri ruhsatı nasıl alınır
Belediye işyeri ruhsatı nasıl alınır

Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır: Belediye Ruhsatı Nasıl Alınır mevzuat konulu yazımızda tüm sorularınıza cevap bulacaksınız. Eğer İstanbul Bölgesinde iseniz www.isyeriruhsati.org Danışmanımız Turgay Turan Beyi arayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 

 1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuatta öngörülen tedbirlerin alınmış olması,
 2. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamına giren gayrimenkullerin, tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri; fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri; imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi işyerlerinin açılması hususunda kat maliklerinin oy birliği ile karar alması,
 3. Tapuda iş yeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması,
 4. Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,
 5. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin görüşünün alınmış olması,
 6. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
 7. Karayolu kenarındaki işyerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması,
 8. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri; patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddelerin üretildiği, satıldığı ve depolandığı işyerleri; otuz kişiden fazla çalışanın bulunduğu her türlü işyerleri, ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise yangına karşı gerekli tedbirlerin alınmış olması,
 9. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden meyhane, bar, kahvehane, kıraathane, elektronik oyun merkezi ile açıkta alkollü içki satılan işyerlerinin okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması,
 10. Sınai, tıbbi ve radyoaktif atık üreten işyerlerinde bu atıkların toplanması, taşınması, depolanması, işlenmesi ve bertarafı konusunda gerekli tedbirlerin ve izinlerin alınmış olması,
 11. Engellilerin işyerine giriş ve çıkışları için gereken kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış olması,
 12. Yabancı uyrukluların işyeri açması ve çalıştırması konusunda, yabancılarla ilgili mevzuat hükümlerine uyulması.
 13. Yetkili idareler, işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapacakları denetimlerde bu hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.
 14. Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlenir.
 15. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için bu hususlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yerinde kontrol edilir.

BELEDİYE RUHSATI NASIL ALINIR

Belediye ruhsatı nasıl alınır
Belediye ruhsatı nasıl alınır

Belediye ruhsat başvuru evraklar

01) Şahısların Belediye Ruhsat Başvurusu nasıl yapılır ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı nasıl alınır ve gerekli olan belgeler aşağıda sıralanmıştır.

 • Başvuru Beyan Formu,
 • Maliye vergi levhası fotokopisi,
 • İşletme sahibiyse tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi,
 • Esnaf oda kaydı veya ticaret odası kaydı,
 • Ustalık belgesi (Ustalık gerektiren iş kollarından )
 • Kimlik fotokopisi,
 • Yapı kullanma izin belgesi, yapı kullanma izin belgesi olmayan yerlerden
  yapı ruhsatı (12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılan binalardan mutlaka
  iskân belgesi istenir.)
 • İtfaiye raporu (Gereken yerlerden Müdürlüğümüzce online olarak ilgili
  kurumdan talep edilmektedir)
 • 2 adet fotoğraf,                                                                                                                           2) Şirket ise ilave olarak:
 • Ticaret sicil gazetesi
 • İmza Sirküsü

Belediye işyeri ruhsatı nasıl alınır? mevzuatlar çerçevesinde gerekli olan belgeler ve işlemlerin ne şekilde başvurulacağı sorularınıza cevaplar için İstanbul Bölgesinde iseniz arayınız. Diğer İllerde lütfen Bulunduğunuz Bölgedeki Belediyeyi arayınız.

BELEDİYE RUHSATI NASIL ALINIR

BELEDİYE RUHSATI NASIL ALINIR

Belediyelerin ruhsat başvuruları, Müdürlüğün müracaatları  değerlendirme kriterleri, Lokanta, Fabrika, Otel, Kreş, Depo vb işyerleri için ruhsat nasıl alınır, Şirketlerin başvuruları nasıl yapılır eğer  işletme veya fabrika şahıs ise nasıl başvuru yapılacağı, Lokanta, Cafe vb tesis ise nasıl başvuru yapacağı gibi konuları işleyeceğiz.

Belediyeler işyerlerinin kanun ile belirlenmiş iş dallarına göre ve bulundukları bölgedeki koşullara göre bir çok detay hakkında bilgi ve belge ile işyerlerinin ruhsat başvurularını değerlendirir.

BELEDİYE İŞYERİ AÇMA RUHSATI NASIL ALINIR

Belediyelerin sınırları içerisinde açılan işyerlerinin ruhsatlandırılması işyerinin faaliyet konusuna göre yapmış olduğu için niteliği ve işyerinin niteliklerine bakılır. Belediye Ruhsat Başvurusu işlemleri ile ilgili yönetmelik ve ruhsat düzenlemesinde aranan şartlar kriterler konulu yazımızdır. 3572 Sayılı Kanun ve 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden, Sıhhi Müesseseler ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsatlandırma, Denetleme ve Takip hizmetlerini yürütmek, Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerin çevre ile uyumlarını sağlamak, Bilimsel ve Teknolojik gelişmelerden yararlanarak İmar Planları çerçevesinde Modern ve Kalite Kent oluşumunda yönlendirici görevleri yapmaktır. Ruhsatsız işyerleri ruhsatlandırılarak haksız rekabetin önüne geçmeye ve mükellefler arasında ayırım yapmadan ruhsat verilmesi sağlanmaktadır.
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye sınırları içerisinde faaliyet göstermek üzere Belediye Ruhsat Müdürlüğüne başvuran Sıhhi, Gayrisıhhi müesseselerin ve umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerinin gürültü, koku, zararlı atık ve benzeri yönden kontrollerini yapmak; yasa ve yönetmelikler kapsamında işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vermek Belediyelerin öncelikli amacıdır Bu amaç çerçevesinde Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan insan sağlığına zarar veren, çevreyi estetik açıdan kirleten ve gürültü kirliliği oluşturan tüm unsurları bertaraf ederek, toplum sağlığını korumak, daha güvenli, yasalara uygun bir kent inşa edilmesine katkı sağlamaktır. Bu gaye ile Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatı alımı için gerekli şartlar ve koşullar sağladığında Belediye ruhsat başvurusu olumlu neticelenir.