Kategori arşivi: Kadıköy Belediyesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

Belediye İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat başvuruları Belediyelerin Ruhsat Müdürlüklerine yapılır; Bu konu ile ilgili mevzuatlar 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden Belediye işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

Belediye ve diğer ilgili makamlardan faaliyet iş dalına göre alınması gereken izinler alınmadan yine iş konusu faaliyete göre uygun işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz işyeri açma ruhsatı almadan yapacağınız her türlü dekorasyon vb diğer yatırım masrafları sonu görmeden ruhsat alamamanız durumunda boşuna yapılmış masraf olur.

Yeni bir işyeri açacağınızda veya çalışan bir işyerini devir alacağınızda durumunda işyerini açmadan veya devir almadan önce mutlaka İlgili Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde uğrayıp bilgi almanın sizlerin yararına olur.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

İşyeri açmak için ruhsat ve denetim müdürlüğüne başvurmadan önce aşağıdaki bilgilere lütfen göz atınız işyeri açmak istiyorsanız mutlaka bilmeniz gereken konular aşağıda sıralanmıştır. Belediye işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı işlemlerinde izlenecek süreç ve aşamalar

BELEDİYE İŞYERİ AÇMA RUHSATI  İŞLEMLERİ
Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediye sınırları ve mücavir (yakın komşu) alanlarda faaliyet gösteren tacirlerin belediyeye karşı sorumlulukları şunlardır:
İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma
Hafta sonu ve tatil çalışma ruhsatı alma
İlan ve reklam vergi levhası alma
Emlak vergisi ödeme
Çevre temizlik vergisi ödeme

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma

Belediye işyeri açma ruhsatı mevzuatlarına göre her ne türlü işyeri açacak iseniz mutlaka ilgili müdürlüklerden izin ruhsat almanız gerekir.  Bu nedenle işletme sahibi tüzel kişilik veya şahıs mükellefiyetliği vergi,  dairesi kaydı yaptırdıktan sonra faaliyet türüne göre  işletmesinde olması gereken asgari şartları yerine getirerek Belediye ve diğer kurumlardaki ilgili makamlara  başvuru yaparak izin ve ruhsat işlemlerini sonuçlandırır. İş yeri Belediye sınırları dışında ise gerekli izin ve ruhsat valilik ve kaymakamlık tarafından verilir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma

Belediye İktisat ve Küşat Müdürlüğü Ruhsat Bürosundan ruhsat için gerekli belgelerin listesi ve başvuru/beyan formu temin edilir. İş yeri açmak için istenen evraklar şunlardır:
Gayri Sıhhi Müesseseler İçin İstenen Belgeler
Bilgi formu
Kira Kontratı veya Tapu Senedi
Yapı kullanım İzin Belgesi (İlçe/ İlk Kademe Belediye Başkanlığından)
Vaziyet (Yerleşim) Planı
İş Akım Şeması (Açıklamalı)
Mimari Proje
İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğünden)
Oda Sicil Kaydı
ÇED Belgesi (Çevre Etki Değerlendirme)
Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve Diploma
Doktor Sözleşmesi (İşçi sayısı 50 ya da daha fazla ise)
Vergi Levhası
Emisyon İzin Belgesi
Deşarj İzin Belgesi
Ticaret Sicil Gazetesi
İmza Sirküleri
İtfaiye Raporu
Sıhhi Müesseseler İçin İstenilen Belgeler
Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu
Kira Sözleşmesi ve/veya Tapu Senedi
Maliye Vergi Levhası
İlan ve Reklam Vergisi Belgesi
İtfaiye Raporu
Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu gereğince Ustalık Belgesi (Kanun kapsamına giren iş kollarından)
Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu kapsamındaki yerler için Emniyet izni ön yazısı özel yapı şekli gerektiren iş yerleri için Yapı Kullanım İzin Belgesi
(Sinema, tiyatro, düğün salonu, otel vb.)
Şahıslardan:
a) Esnaf Sicil Belgesi,
b) İşyeri Belgesi,
c) 2 Adet
Fotoğraf Şirketlerden:
a)Ticaret Sicil Gazetesi,
b) İmza Sirküleri,
c) Oda Kayıt
Belgesi Otoparklardan:
a) Numarataj Yazısı,
b) UKOME Kararı,
c) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası,
d) Açık Otoparklar için Mal Sahibinden Taahhütname

İşyeri Krokisi

Bütün evraklar tamamlandıktan sonra belediyenin “İktisat ve Küşat Müdürlüğü Ruhsat Bürosu”na teslim edilir. Dosyanın ve iş yerinin kontrolü için bir aylık bir süre verilir. Eksik evrak varsa ve bir ay içerisinde tamamlanmazsa dosya iptal için encümene gönderilir.
Yeniden başvuru yapıldığında eski dosya dikkate alınmaz, yeni bir dosya açılır. Gelen dosyanın memurlar tarafından kontrolü yapılarak başvuru formu alındı belgesi başvuruyu kabul eden görevlinin adı, soyadı ve unvanı ile başvurunun yapıldığı tarih ve saati gösteren 2 nüsha düzenlenir, eksik evrakları varsa bu belgede belirtilir.
Başvuru alındı belgesinin bir nüshası başvuru sahibine verilir. Bu süre içinde bu form “Belediye Kontrol Memurları”na ibraz edilir.
Dosyanın ilk incelemesinden sonra uygun olan iş yeri için, Büyükşehir Belediyesi Gelir Müdürlüğüne “İtfaiye Harcı” yatırılır. Eğlence yerleri için zorunludur. Diğer iş yerleri sadece iş yerleri için yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunda olup cihazın faturasının fotokopisini ibraz ederler.
Başvuruyu izleyen pazartesi günü heyet olarak iş yeri kontrolü yapılır. İş yeri uygunluğu ya da esiklikleri inceleme kurulu tetkik raporunda heyettekiler tarafından belirtilir. Eksikler varsa dosya eksiklikleri giderilinceye kadar bekletilir. Evrakları tamam olan kişilerin tahakkukları yapılarak ruhsat harcı yatırılır. Bir gün sonra ruhsat imza karşılığı teslim edilir. Ruhsatın iş yerinin görünen bir yerine asılması zorunludur. İş yeri açma izin belgesi olmadan iş yeri çalıştırmak yasaktır.
İş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen iş yerleri, yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kontrol edilir. İş yerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi durumunda ruhsat kesinleşir. Bunun sorumluluğu görevini yerine getirmeyen yetkili görevlilerdir. Bu görevliler hakkında kanuni işlem yapılır.
İş yeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, iş yerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere on beş günlük süre verilir.
Verilen bu süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek iş yeri kapatılır.